Faqs

 1. Transcript काे फाेटाेकपी
 2. दस्तुर शुल्क 
  1. स्नातक तह (Bachelor) काे हकमा रु ३५०।-
  2. स्नाताेकोत्तर तह (Master) काे हकमा रु ५५०।-

 1. Transcript काे फाेटाेकपी,नागरिकताकाे फाेटाेकपी र साथमा १ प्रति MRP फाेटो ।
 2. दस्तुर शुल्क
  1. प्रमिणता प्रमाणपत्र तह (Inter) काे हकमा रु १०५०।-
 • Transcript Date Issue काे आधारमा यदि 2017 June 01 भन्दा अगाडि Transcript झिकेकाहरुकाे हकमा याे दस्तुर कायम हुनेछ ।
 1. स्नातक तह (Bachelor) काे हकमा रु १७००।-
 2. स्नातकाेत्तर तह (Master) काे हकमा रु १८००।-
 • Transcript Date Issue काे आधारमा यदि 2017 June 01 देखि 2021 June 14 भित्र Transcript झिकेकाहरुकाे हकमा याे दस्तुर कायम हुनेछ ।
  1. स्नातक तह (Bachelor) काे हकमा रु २०००।-
  2. स्नातकाेत्तर र एम.फिल. (Master  and M.Phil) काे हकमा रु २५००।-
  3. विद्यावारिधि तह(Ph.d) काे हकमा रु ३०००।-