Downloads

Downloads

Refresh
S.N Title Type Download
1 कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम(कर्मचारी) Forms
2 कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम(शिक्षक) Forms
3 सम्पत्ति विवरण फाराम Forms
4 MSC Curricula 2019 syllabus
5 BSC ISt Year and 3rd Year Result Result
6 Syllabus of B.Sc. Forestry 2023 syllabus